JV Girl Volleyball vs. Elizabeth 10.1.08 - Huysphotos